Regulamin świadczenia usług przygotowania i dostawy posiłków w ramach FIT NA 5- cateringu dietetycznego z dnia 27.10.2020 r.

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Piotra Świerczewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FIT NA 5- CATERING DIETETYCZNY, NIP 8451967151, REGON 281605308, zwany dalej „Fit NA 5- catering dietetyczny ”.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

2 Usługa

 1. Usługa– usługa przygotowania i dostawy posiłków w ramach świadczenia Usług przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie.
 2. Fit NA 5 w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie pod wskazany adres na terenie działalności firmy zestawy pakietów cateringu dietetycznego. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik jednokrotnego użytku. Posiłki spakowane są razem w oddzielną torbę/pudełko.
 3. Posiłki spakowane w czarne/białe oraz przezroczyste pojemniki nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną.
 4. Godziny dostaw  pakietów dietetycznych uzależnione są od wskazanego przez Klienta miasta dostawy.
 5. Pakiet dostarczony – rozumie się jako pakiet dietetyczny przekazany do rąk własnych osoby upoważnionej, bądź pozostawiony we wskazanym przez Klienta miejscu. W przypadku, gdy pakiety pozostawiane są we wskazanym przez Klienta miejscu, Fit na 5-catering dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie łańcucha chłodniczego, uszkodzenie pakietu bądź jego ewentualne zaginięcie.
 6. Pakiety dostarczane w ciągu dni roboczych przeznaczone są do spożycia tego samego dnia. Pakiety przygotowywane na niedzielę oraz dni świąteczne można spożyć w ciągu 48 godzin, ponieważ produkty oraz stosowana obróbka została odpowiednio dobrana tak, by nie wpłynęło to na jakość potraw. Pakiet powinien być przechowywany w warunkach chłodniczych.
 7. Fit na 5 nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje spożywania posiłków po czasie innym niż podany.
 8. Zestaw na niedzielę dostarczany jest razem z zestawem sobotnim. Dostawy zestawów na Święta wypadające w tygodniu realizowane są tak jak na weekend czyli dzień wcześniej. O szczegółowych harmonogramach dostaw w dni świąteczne, długie weekendy itp. Klienci zostają powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub przez informację dołączoną do dostarczanego pakietu dietetycznego.
 9. Pakiety dietetyczne dostarczane przez Fit na 5- catering dietetyczny obejmują:
  • Dietę Optimal, , Dietę Vege, Dietę Active, Dietę Ketogenic, Dietę Diabetic, Dietę Light : 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2500 kcal– w opcjach do wyboru: 5 posiłków. Skład makroskładników, w każdej diecie układany jest przez Dietetyków.
 10. Jadłospisy są przygotowywane przez dyplomowanych Dietetyków, w diecie stosowane są produkty sezonowe jak też produkty ze wszystkich zalecanych grup produktów spożywczych.

 

3 Zamówienie

 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
 2. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Fit NA 5- catering dietetyczny, danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez catering dietetyczny – Fit NA 5 określone zostały w punkcie „Polityka prywatności” .
 3. Osobą zamawiającą może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.
 4. Biuro cateringu Fit NA 5- catering dietetyczny przyjmuje zamówienia telefoniczne oraz prowadzi bieżącą obsługę Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-20.00. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 535 888 537.
 5. Pierwsza dostawa posiłków Fit NA 5- catering dietetyczny następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po złożeniu zamówienia do godziny 12.00. Jeśli zgłoszenie zostało złożone po godzinie 12.00, realizacja zamówienia nastąpi na 3 dzień od złożenia zamówienia.
 6. Zgłoszenia oraz kwestionariusze, które wpłyną na adres pocztowy kontakt@fitna5catering.plw weekend oraz w piątek po godzinie 20.00, analizowane są w poniedziałek.
 7. Złożenie zamówienia następuje drogą telefoniczną. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu kwestionariusza/przesłaniu wiadomości e-mail, pracownik firmy  Fit NA 5- catering dietetyczny skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz sposobu płatności.
 8. W przypadku zamówień telefonicznych, regulamin oraz szczegóły dotyczące zamówienia, w tym płatności, są przesyłane Klientowi drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Dokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku zawierania umowy w siedzibie Sprzedającego, Regulamin powinien zostać zaakceptowany podczas zawarcia umowy jako warunek konieczny do wykonania Usługi.
 9. Podczas korzystania z usług Fit NA 5- catering dietetyczny Klient ma prawo do kontaktu z dietetykiem Fit na 5  od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-20.00. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 517 981 193.
 10. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Fit NA 5- catering dietetyczny o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. W przypadku zatajenia tych informacji Fit NA 5- catering dietetyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne niewłaściwej diety.
 11. Po otrzymaniu zamówienia Fit NA 5- catering dietetyczny przesyła Klientowi drogą elektroniczną lub SMS-em na podany podczas składania zamówienia adres e-mail/telefon kontaktowy potwierdzenie o przyjęciu zamówienia stanowiące jednocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 12. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera, w szczególności dane osobowe, adres dostawy oraz warunki zamówienia, w szczególności godziny i dni dostawy, rodzaj diety, kaloryczność, ilość i rodzaj posiłków, ilość zestawów, informacje dodatkowe, cenę jednostkową zestawu oraz całkowitą ceną do zapłaty (wraz z ewentualnymi kosztami dostawy).
 13. Klient ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących danych osobowych oraz specyfikacji zamówienia, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji zamówienia, do godziny 8:00.
 14. Eliminacja, zamiana składników pakietów nie jest możliwa, klient może skorzystać tylko i wyłącznie z diet wymienionych w ofercie.
 15. Fit NA 5 nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała w przypadku osób z: niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; zaburzeniami hormonalnymi; cukrzycą typu 1 lub 2; nietolerancją pokarmową; alergiami; zaburzeniami metabolicznymi.
 16. Klient ma możliwość zamówienia 1 dnia próbnego z każdego rodzaju diety.

 

4 Zmiana zamówienia

W przypadku wprowadzania zmian do jadłospisu na życzenie Klienta cateringu dietetycznego –  Fit NA 5 zastrzega sobie czas realizacji wynoszący 2 dni robocze.

 1. Klient ma prawo wstrzymać dostawę pakietu dietetycznego na 2 dni robocze przed spodziewaną przerwą. Można to zrobić za pośrednictwem poczty e-mail (kontakt@fitna5catering.pl), telefonicznie lub przez SMS (tel. 535 888 537). W przypadku kontaktu za pomocą SMS/e-mail prosimy poczekać na potwierdzenie o odebranej wiadomości. W przeciwnym razie pakiet zostanie dostarczony zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 2. Niewykorzystane dni zamówienia z tytułu ich anulowania, w wyznaczonym terminie, nie przepadają. Wykupiony pakiet zostaje o nie wydłużony. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za dni anulowanie.
 3. W celu zmiany miejsca dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Fit NA 5- catering dietetyczny najpóźniej dzień roboczy przed datą dostawy w godzinach 08:00-12:00 od poniedziałku do piątku.
 4. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania zamówienie. Zmiany te mogą dotyczyć: rodzaju diety, progu kaloryczności lub rezygnacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Fit NA 5- catering dietetyczny najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany.
 5. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia, można wykorzystać ją przy następnym zamówieniu. Brak możliwości zwrotu gotówki.
 6. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „niedopłatę”. Klient jest zobowiązany niezwłocznie uregulować powstałą różnicę.

 

5 Rezygnacja

 1. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 2 dni robocze.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być złożone w formie pisemnej lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź przesłane w drodze elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail kontakt@fitna5catering.pl
 3. Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail lub daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma dostarczonego pocztą lub osobiście.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej Umowy w postaci “Bonu Zakupowego”(brak możliwość zwrotu gotówki), który uprawnia okaziciela do zakupu wybranego wariantu diety oferowanej przez Fit NA 5- catering dietetyczny w terminie 12 miesięcy od dnia jego wydania na terenie działania Fit NA 5- catering dietetyczny., z zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług oraz pomniejsza się zwrot o wartość cateringu za 2 dni robocze.
 5. W przypadku rezygnacji z pakietów dietetycznych podczas ich trwania, Fit NA 5- catering dietetyczny rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
 6. W przypadku rezygnacji z pakietów dietetycznych objętych promocjąpodczas ich trwania, Fit NA 5- catering dietetyczny rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
 7. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: fitna5catering.pl.
 8. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku:
  1. braku dostępności Produktów,
  2. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Usługę,
  3. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 

6 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdyż przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Niniejsze postanowienie Regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odnosi również skutek do Klientów będących konsumentami.
 2. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktów, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację – w tym braku akceptacji niniejszego Regulaminu,, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produktu, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach, której płatność na rzecz Sprzedawcy została dokonana za pośrednictwem systemu t-pay, cena zostanie Klientowi zwrócona po pomniejszeniu prowizji pobieranej w ramach systemu t-pay

 

7 Płatność

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przed rozpoczęciem pakietu oraz przesłania potwierdzenia wpłaty na adres
  e-mail kontakt@fitna5catering.pl W przypadku braku płatności zamówienie zostanie anulowane
 2. Opłata za pakiety dietetyczne może nastąpić przelewem bankowym za cały okres z góry, wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 09 1090 2590 0000 0001 3560 9327 prowadzony przez SANTNDER Bank POLSKA.
 3. Opłata za pakiety dietetyczne może nastąpić także gotówką – za cały okres z góry. Wpłatę należy przekazać do rąk własnych Kierowcy Fit NA 5- catering dietetyczny podczas dostawy w pierwszym dniu zamówienia. Płatność gotówką dotyczy wybranych miast. Lista miast dostępna w biurze obsługi klienta lub pod nr 535 888 537.
 4. Na życzenie Klienta Fit na 5- catering dietetyczny wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy przesłać na adres mailowy kontakt@fitna5catering.pllub SMS. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu lub dołączona do pakietu dietetycznego.

 

8 Reklamacje

 1. „Reklamacja” – sytuacja lub warunki, które nie zostały przez Fit NA 5- catering dietetyczny spełnione, a wynikają ze złożonego przez Klienta zamówienia lub niniejszym regulaminem.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: kontakt@fitna5catering.pl, każda reklamacja po jej odczytaniu zostaje potwierdzona przez upoważnionego pracownika.
 3. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Klienta, Fit NA 5- catering dietetyczny w ciągu 7 dni roboczych przesyła informację o wynikach jej rozpatrzenia
 4. Klient powinien złożyć „Reklamację” w terminie do 2 dni roboczych od wystąpienia sytuacji podlegającej reklamacji.
 5. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane
 6. W przypadku uznania reklamacji przez Fit NA 5- catering dietetyczny, za zasadną, Klient zostanie poinformowany o możliwości rekompensaty lub zmiany zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.
 7. W przypadku uznania reklamacji przez Fit NA 5- catering dietetyczny, za niezasadną, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

 

9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2020 r.
 2. Każdy Klient wraz z pakietem dietetycznym otrzymuje niniejszy regulamin do wglądu.
 3. Złożenie zamówienia i pokonanie płatności jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.